1. כללי:

ג'ירף יזמות והשקעות (א.ר.) בע"מ היא הבעלים והמחזיקה בסימן המסחר iCelebrate, ומתמחה בפיתוח ובהשמה של פתרונות אינטראקטיביים מתקדמים בעולם הסלולאר והמדיה הדיגיטלית למשתמשי קצה העושים שימוש במכשירים חכמים התומכים בתכונות חכמות (להלן: "איי-סלברייט").

האמור בתקנון האתר (להלן גם – "תנאים משפטיים") של איי-סלברייט להלן, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם מכוון לנשים ולגברים כאחד.

אנא קרא תנאים אלה בעיון והקפדה, שכן תחילת השימוש מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאים המשפטיים. על מנת להימנע מאי נעימויות, מומלץ לקרוא בעיון את התנאים המשפטיים עד סופם.

 1. הגדרות:

"שימוש" – כל שימוש, לרבות כניסה לאתר ("אתר" – ר' הגדרה להלן), צפיה בדף או בקטלוג, באתר קשורים, וכן דפדוף, ביצוע פעולה כלשהי, כגון משלוח הזמנה, בירור, התקשרות בכל אמצעי שהוא או העברת מסר, פרט או נתון, וכל פעולה אחרת באמצעות האתר או באתר קשור אליו, וכן כניסה באמצעות ממשק אישי, אתר, תוכנית או תוכנה, או פעילות כלשהי בקשר עם תוכן הנשלח לטלפון סלולארי חכם (העושה שימוש ייקרא להלן גם "משתמש").

"אתר" – אתר האינטרנט www.icelebrate.co.il, קטלוג, כל אתר קשור, וכן לינק, דף נחיתה, אתר המשמש כממשק אישי, תוכנית, תוכנה או תוכן הנשלח לטלפון סלולארי.

"הזמנה דיגיטלית" – הזמנה באמצעות קובץ, טקסט, לינק, דף נחיתה או דרך אתר ייעודי המיועדת למגוון אירועים פרטיים ועסקיים, והנשלחת באמצעי דיגיטלי כלשהו, כגון באמצעות רשת הסלולר, באי-מייל או באמצעות רשת חברתית. הזמנה כאמור תהיה מוגבלת במספר התווים הנשלחים למנויים סלולאריים ובגודל הקובץ הנשלח, כפי שייקבע על ידי איי-סלברייט מעת לעת.

"מוצרים משלימים" – שירותים נוספים, עיצובים, תוספים והרחבות המסופקים על ידי איי-סלברייט.

"תשלום" – העברה סופית ומוחלטת של כל התמורות שנדרשו עבור קבלת השירות לחשבונה של איי-סלברייט.

"לקוח" – יישות משפטית שביקשה לקבל שירות הזמנה דיגיטלית, ולצורך כך התקשרה עם איי-סלברייט בהסכם, וביצעה את מלוא התשלום עבור השירות שהוזמן.

"מוזמנים" – גורמים שלקוח ביקש להעביר להם דיוור דיגיטלי והעביר לאיי-סלברייט את כל פרטיהם בהתאם לתנאים המשפטיים המופיעים מטה.

 1. תנאים כלליים:

פרטי התקשרות:

 • כתובת למשלוח דואר: ג'ירף יזמות והשקעות (א.ר.) בע"מ – רח' ליאון בלום 4, פתח-תקוה.
 • דוא"ל: info@icelebrate.co.il
 • טלפון: 073-3745550.
 • אתר: icelebrate.co.il

 

 • השירות ללקוחות ניתן אך ורק עבור מוזמנים בעלי מכשירים חכמים מדור 3 ומעלה, שמכשירם תומך ביכולת לקבל הודעות סמס, בפתיחת קישוריות לאינטרנט ושהקישור האינטרנטי והרשתי שלהם אינו מוגבל (תשומת הלב לכך שייתכנו מכשירים חכמים בעלי קישור אינטרנטי מוגבל, אשר ההזמנה והמוצרים המשלימים לא יפעלו בהם כראוי, למשל מאחר והלקוח ביקש מספק התקשורת שלו להימנע מקבלת הודעות או לפתוח דפי אינטרנט, או שהלקוח משתייך לקהילת מנויים שחסומה מהאפשרות לקבל הודעות או לפתוח דפי אינטרנט כאמור או שהלקוח מיצה את חבילת הגלישה שברשותו וכן הלאה).
 • איי-סלברייט משמשת פטלפורמה להפצת מסרים, ואינה אחראית על החומרים או על התוכן שנמסרו להפצה או למשלוח על ידי המשתמש, על המידע המופיע בהם, טיבם, איכותם, אמיתותם או נכונותכם, ולא תישא באחריות בגין הפצתם, לרבות בגין התכנים והעיצובים, טקסטים ונוסחי ההזמנות, פרטי מוזמנים, וכן תמונות, סרטונים וקטעי מוזיקה – שיהיו באחריותו המלאה של המשתמש.
 • על הלקוח לשים לב לכלל הנוסחים, השמות, התאריכים, העיצובים, הצלילים וכל יתר הפרטים שנמסרו על ידו לצורך הפצתם בהזמנה או במוצרים המשלימים, שכן על דעת זה אלו מועברים אליו לאישור מבעוד מועד וטרם ההפצה.
 • המשתמש, והוא בלבד, יהיה האחראי הבלעדי על כל מידע, טקסט, תמונה, עיצוב, פרסום, צליל, גרפיקה, או מסר שיועבר על ידו לאיי-סלברייט ו/או יפורסם באמצעותה, או מי מאתריה.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל התכנים לא יפרו ו/או יפגעו בכל זכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, זכות קניינית או רוחנית אחרת של צד שלישי או כל זכות אשר הוגשה בקשה לרישומה על ידי צד שלישי, בארץ או בעולם.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה באתריה של איי-סלברייט, וכן כי לא יפרסם באמצעותה תוכן בלתי-חוקי, פוגעני או מטריד, וכי לא יפגע בשום זכות של אדם או גוף כלשהו, בדרך חוקית או שאינה חוקית. כמו כן המשתמש מתחייב לא להעלות לאתר חומרים או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לאתר:
 • חומר הפוגע או עשוי לפגוע או מפר או עלול להפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
 • חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של חוק ישראלי או שאינו ישראלי.
 • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
 • חומרים או דיוורים שיש בהם להפר את חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 (להלן – "חוק הספאם").
 • חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • חומר שפרסומו או מסירתו נאסרו לפי הוראות כל דין.

 

 • איי-סלברייט לא תהא אחראית על התכנים המועברים על ידי הלקוח, והלקוח יהיה אחראי בלעדי על תכנים בלתי ראויים או פוגעניים שנשלחו על ידו, הן במישרין והן במרומז. הלקוח מתחייב שלא להעביר תכנים פוגעניים כלשהם באמצעות איי-סלברייט, וכי במידה ומוזמן שנשלחה אליו הודעה על ידי איי-סלברייט ייפגע – הלקוח או המשתמש, לפי העניין, יהיה אחראי לשיפויו ולפיצויו באופן בלעדי. הוטלה חבות על איי-סלברייט בהקשר זה, הלקוח, או המשתמש, ישפה ויפצה את איי-סבלרייט במלוא חבותה.
 • איי-סלברייט שומרת לעצמה את הזכות להימנע מפרסום לזמן מוגבל או לצמיתות ולפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי בהסרת כל תוכן, וכן לחסום, להפסיק או לשבש את השירות שניתן במידה וזה עלול להיות מעוות, שגוי, בלתי חוקי, פוגעני או להטריד כל אדם – וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת. במידה ואיי-סלברייט תמצא לנכון למחוק תוכן או דף עקב שימוש לא הולם כאמור, לא יוכל המשתמש לבוא לאיי-סלברייט בטענות כלשהן.
 • בכל שימוש בשירותיה של איי-סלברייט לצורך מסחרי או שיווקי – איי-סלברייט אינה בגדר מפרסם לפי חוק הספאם ומספקת את הפלטפורמה למשלוח הודעות בלבד, ולעניין זה ואינה אחראית בשום צורה ואופן על התכנים שמועברים על ידי הלקוח, או על חוקיות המשלוח או הפרסום למוזמנים. שימוש בפלטפורמה שאיי-סלברייט מעמידה ייעשה על אחריותו הבלעדית של מזמין השירות, שיישא באחריות מלאה לכל הזמנה, ולכל תוכן שיווקי או פרסומי, וכן לחוקיות האחזקה וההעברה של נתוני המוזמנים שנמסרו על ידו לאיי-סלברייט.
 • מובא בזאת לידיעת הלקוח והמשתמש שביצוע מחויבויות איי-סלברייט על פי הסכם ההזמנה מותנה בין היתר בקיומם של הסכמים בינה לבין ספקים שונים, וכן בינם לבין עצמם, בתחום הסלולר לרבות מפעילי תשתית ומפעילים סלולאריים שונים. בכל מקרה שבו יסתיים ההסכם בין ספק התשתית או ההודעות לבין מפעיל סלולארי כלשהו, מכל סיבה שהיא, יפסקו השירותים להינתן למנויי אותו מפעיל סלולארי. כמו כן, הלקוח מודע לכך שהמפעילים הסלולאריים עשויים מעת לעת להשעות, להפסיק, להגביל או לחסום את מתן השירותים באופן זמני או קבוע, או לשנות את תנאי התקשרותם עם ספק התשתית או ספק השירותים באופן אשר יחייב התאמה או שינוי של תנאי טופס הזמנה זה. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. כמו"כ הלקוח והמשתמש מבינים כי פרטיהם ופרטיהם של המוזמנים מועברים על ידי איי-סלברייט לגורמים מתפעלים ולגורמים שונים שעמם היא עובדת בשיתוף פעולה, וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה גם בקשר לכך.
 • הלקוח יודע שהמפעילים הסלולאריים רשאים להפסיק, להשהות, לנתק, להגביל ו/או לחסום מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים החיוניים לצורך ביצוע התחייבויות איי-סלברייט על פי הסכם ההזמנה, למי מלקוחות הקצה או לכלל לקוחות הקצה או לסוג מסוים של לקוחות קצה, בין ביוזמת המפעיל הסלולארי, בין לבקשת לקוח הקצה, ובין בעתות חירום, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד איי-סלברייט ו/או כנגד המפעיל הסלולארי בקשר לכך. במידה וחסימת לקוחות קצה כאמור תהא בדרך של העברת רשימת משתמשים חסומים ללקוח, הלקוח מתחייב להפעיל את החסימה כאמור באופן מיידי.
 • הלקוח מודע למגבלות הכיסוי הסלולארי ולאופי הקשר הסלולארי, להפרעות, להפסקות ולניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולארית, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שכיסוי התקשורת הסלולארית אינו מלא או רציף, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד איי-סלברייט או כנגד המפעיל הסלולארי בקשר לכך.
 • ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד איי-סלברייט או כנגד המפעילים הסלולאריים כתוצאה מנסיבות של כוח עליון, לרבות פעולות של צדדים שלישיים מעבר לשליטתם הסבירה של איי-סלברייט ו/או ספק התשתית ו\או ספקי השירותים ו/או המפעילים הסלולאריים, או כתוצאה משינוי בחוק, בתקנות, בכללים או בהנחיות החלים על איי-סלברייט ו/או מי מהספקים הנ"ל.
 • כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני על כל המופיע באתר, ועל כל תוצר של השימוש באתר, לרבות כל יצירה, עיצוב, צליל, מידע, טקסט, תמונה, פרסום, גרפיקה, תוכנה, מסר או שירות, הם בבעלותה של איי-סלברייט, או של גורמים ספציפיים שאיי-סלברייט התקשרה עמם. לפיכך:
 • אין לעשות שימוש באף אחד מהחומרים.
 • אין להעתיק, להעביר, לשמור, לשכפל, להעביר, להציג לאחר, למכור, לשנות, להוסיף, לגרוע או לפרסם או לעשות בהם שימוש פרטי או מסחרי ללא היתר מאיי-סלברייט – מראש ובכתב.
 • שימוש בחומרים אלו ללא היתר מראש ובכתב מהווה פגיעה בקניינה הרוחני של איי-סלברייט והפרה של זכויות היוצרים שלה.
 • במסגרת הסכם השירות תוענק ללקוח הרשאה חד-פעמית להשתמש בהזמנה, כפי שתסופק לו על ידי איי סלברייט, לשם שיגורה למוזמניו לאירוע באמצעות איי סלברייט ו/או בתיאום עימה. אולם, מובהר כי אין בהצעה זו כדי להעניק ללקוח זכויות קניין רוחני נוספות בעיצובים, מכל מין וסוג או לעשות בה שימוש מסחרי.

 

 • כלל זכויות היוצרים של כל יצירה, עיצוב, צליל, מידע, טקסט, תמונה, פרסום, גרפיקה, תוכנה, מסר או שירות, הם כאמור בבעלותה של איי-סלברייט, או של גורמים ספציפיים שאיי-סלברייט התקשרה עמם. במידה והבחנתם כי מוצגת באתר יצירה שלכם המוגנת בזכויות יוצרים, אנו מבקשים שתפנו בהקדם לאיי-סלברייט, לצורך ביצוע בירור והוכחת הזכות, ואנו נפעל להסרתה לאלתר.
 • תקנון האתר ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הסכם, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, ככל שהדבר נוגע להתקשרות בין הצדדים, וזאת למעט אם נערכו ונחתמו בין הצדדים בהסכמה נפרדת במפורש, מראש ובכתב. בכל מקרה שבו תנאי ההסכם בכתב לא ידונו בנושא כלשהו או לא יהיו ברורים דים מתוך החוזה – התקנון הוא שיקבע את המצב המשפטי בין הצדדים.

 

 1. תהליך ההזמנה:
 • הלקוח המתחייב להעביר את פרטי האירוע בצורה ברורה ולאחר שעבר, בדק אותם בקפידה ואימת אותם. לצורך משלוח ההודעות למוזמנים, על הלקוח לצרף לצד כל מוזמן את פרטי הקשר העדכניים שלו (לכל הפחות אחד מאלה – מספר טלפון סלולרי וכתובת אי-מייל עדכנית) שניתן באמצעותם להשיגו בנקל. על הלקוח לספק רשימת פרטי קשר של מוזמני הלקוח מסודרים בקובץ אקסל מיוחד ומותאם (קובץ למילוי יסופק על ידי איי-סלברייט לאחר ביצוע ההתקשרות).
 • איי-סלברייט אינה אחראית על מידעים, קבצים או נתונים שנמסרו לה על ידי הלקוח, לרבות כתובת האירוע, שעת תחילת האירוע או מועדו, שם האולם או בעלי האירוע, וכן כתובות מייל, מספרי טלפון ופרטי אמצעי קשר שהועברו על ידי הלקוח של הלקוח או של מוזמניו, או לטעויות הקלדה, לרבות מידע שגוי על פרטי האירוע או נוכח אי הגעת ההזמנה למוזמנים או משלוח ההזמנה לגורמים שלא נתכוונו לשלוח אליהם הזמנה.
 • איי-סלברייט לא תישא באחריות במקרה של נפילת טעות עיצוב בפרט מהפרטים שמפורטים בסעיף זה לעיל, או טעות במידע, בטקסט או בנוסח. מידעים אלה שהועברו לאישור הלקוח לפני הפצה – יראו אותם כאילו נבדקו, אומתו ואושרו על ידו, ולאחר אישור זה לא תהיה לו כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד איי-סלברייט על שליחתם ו/או הפצתם. איי-סלברייט לא תהא אחראית על משגים בהזמנות או בהודעות שנשלחו מטעמה עקב טעות אנוש.
 • באפשרות הלקוח לקבל עיצוב אישי להזמנה – שאינו נמצא בקטלוג ההזמנות באתר, וזאת בתוספת תשלום ולפי הזמנה מראש. ההזמנה תעוצב על ידי מעצב/ת מטעמה של איי-סלברייט: לאחר קבלת הנחיות העיצוב של הלקוח, תשלח סקיצה אחת אל הלקוח (בתוך 15 ימי עסקים). במידה ויידרשו תיקונים משמעותיים, או לחילופין יעלו דרישות נוספות, הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף.
 • כלל הקבצים יועברו על ידי הלקוח לא יאוחר מ-7 ימים קודם התאריך המבוקש לפעולת המשלוח.
 • הלקוח מתחייב כי רשימת המוזמנים שלו נבדקה בקפידה ואומתה על ידו, וכי משהועברו לאיי-סלברייט פרטים אלה הם מוכנים למשלוח וכי כל אחד ממוזמניו אישר לקבל ממנו הודעות, וכי לאף אחד ממוזמניו לא תהיה כל טענה בגין קבלת ההודעה. איי-סלברייט לא תהיה אחראית בקשר עם משלוח הזמנה או הודעה לאמצעי קשר כלשהו שביקש לשלוח אליו הודעה שלא כדין, והלקוח ישפה את איי-סלברייט על כל חבות שתקום לה בעניין זה.
 • שלושה (3) ימים לפני המועד שנקבע למשלוח הלקוח יאשר את תנאי החוזה, את נוסח ההודעה ויסדיר את מלוא התשלום שהתחייב – במידה ומי מכל אלה לא בוצע, ההזמנה לא תישלח ותיחשב למבוטלת ללא אפשרות לקבלת החזר כספי.
 • אי ביצוע מלוא התשלום על ידי הלקוח לאיי-סלברייט קודם התחלת העבודה על ידי איי-סלברייט יהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד הלקוח ויקים לאיי-סלברייט את הזכות לבטל את ההסכם לאלתר ולהפסיק את השירות, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • לאיי-סלברייט הזכות להוסיף להזמנה ו/או לכל מסר שיצא מטעמה לוגו מטעמה, את הסימן המסחרי שלה, קישור לאתריה והזמנה להשאיר פרטים לצורך קבלת פניה שיווקית (לפי בקשת המוזמן).
 • בהתאם להסכם השירות למול הלקוח, איי-סלברייט תעמיד לשירות הלקוח מערכת אישורי הגעה, ככל שהעמדת מערכת כאמור הוזמנה על ידי הלקוח.
 • פלט התוצאות של מערכת אישורי ההגעה העומד לשימוש הלקוחות הינו חלקי, ואין להסתמך עליו בלבד שכן מסיבות שאינן תלויות באיי-סלברייט (כגון אופיים הפרטיקולרי של המוזמנים ויחסם למזמין, תאימות מכשירי הסלולר של הלקוחות, אופי השימוש במערכת על ידי הלקוח וכדו') ייתכן ואף סביר שלא כל המוזמנים ימלאו את הטופס שנשלח אליהם. לפיכך יובהר כי האחריות הסופית לקבלת אישורי ההגעה ולהשלמת החוסרים בגין אישורי ההגעה הינה באחריות הלקוח (כולל במסלולי "ראש שקט" למינם).
 • מדיניות ביטול: טרם התחלת עבודת העיצוב יוחזר 100% מהסכום. החל ממועד העברת הקובץ לעיצוב ייגבו 60% מסך העסקה. לאחר שיגור ההזמנות לאורחים/הספקת קובץ לדפוס/ העברת קישור של ההזמנה הדיגיטלית ללקוח – לא יינתן זיכוי או החזר כלשהו.
 • ההזמנה תאוחסן על גבי שרתי איי-סלברייט ותישאר בשרתים כחצי שנה לאחר מועד האירוע. לאחר כחצי שנה ההזמנה תמחק לאלתר. במידה וברצון הלקוח לשמור על ההזמנה לתקופה ארוכה יותר, ניתן לבקש זאת במיוחד ולהגיע להסכמה בכתב עם איי-סלברייט בתוספת תשלום. בכל מקרה, גם במהלך חצי השנה הראשונה – לאיי-סלברייט לא תהיה כל אחריות לאובדן ההזמנה כתוצאה של כח עליון, קריסה מקומית, ארצית או עולמית של רשת האינטרנט או תקלה לא צפויה בשרתי החברה המאחסנת את המידע. בכל אחד מן המקרים הנ"ל לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד איי-סלברייט.
 • איי-סלברייט לא תחוב באחריות כלפי המשתמשים או הלקוחות ביחס לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בהזמנות, לרבות ע"י צדדים שלישיים. כמו"כ איי-סלברייט לא תהיה אחראית להיקף המענה הניתן על ידי האורחים-המוזמנים של המשתמש.
 • השירות שניתן – אינו כולל שירותי תמיכה באתר.
 • על המשתמש לדאוג לגיבוי מלא של הנתונים שהעביר לאיי-סלברייט. במקרה של איבוד נתונים – המשתמש לא יהיה רשאי לבוא בטענות אל מפעילי האתר, וכן לא יוכלו לדרשו שיפוי ו/או פיצוי בגין אובדן נתונים שהועברו על ידו.